Úprava vody ze studní a místních zdrojů

Odstranění dusičnanů z vody

Voda, jeden z nejdůležitějších předpokladů života, není v přírodě čistá, ale obsahuje vesměs nežádoucí příměsi a rozpuštěné látky, které se do vody dostávají z prostředí, ve kterém se voda nachází. Vodu nelze užívat ve stavu, v jakém se v přírodě nachází, a je nutná úprava vody nebo alespoň filtrace vody.

Hlavní metody úpravy vody

Podle charakteru znečištění se volí vhodná technologie úpravy vody a tomu odpovídající filtry a zařízení na úpravu vody. Jsou to zejména:

 • filtrace, a to mechanická filtrace, písková filtrace, případně filtrace aktivním uhlím,
 • alkalizace – zvýšení obsahu vápníku a hořčíku ve vodě (ztvrzení vody), zvýšení pH, otupení agresivity vody,
 • odstranění železa a manganu z vody (odželeznění a odmanganování vody),
 • změkčení vody,
 • odstranění dusičnanů z vody,
 • celkové snížení obsahu rozpuštěných solí (odsolení vody)
 • zdravotní (bakteriální) zabezpečení vody.
 • Tento článek je věnován odstranění dusičnanů z vody a dále též celkovým snížením obsahu rozpuštěných solí.

  Dusičnany ve vodě jsou z hlediska hodnocení příslušné hygienické normy látkou zdravotně závadnou, škodí zejména po přeměně na toxické (jedovaté) dusitany. Maximální přijatelný obsah, odborně zvaný nevyšší mezná hodnota, je v této hygienické normě stanoven na 50 mg/l při denní spotřebě této vody 2 litry za den. Dusičnany ve vodě jsou zvláště nebezpečná pro dětský organismus, hlavně v jeho kojeneckém období. Z tohoto důvodu je horní limitní hranice pro dětskou populaci doporučována do 15 mg/l.

  Odstranění dusičnanů z vody se provádí průtokem vody přes filtr na odstranění dusičnanů (tak zvaný dusičnanový filtr nebo též denitratační filtr) s náplní iontoměničové pryskyřice. Intoměničové pryskyřice jsou zrnité organické látky nerozpustné ve vodě. Pro odstranění dusičnanů z vody se užívá iontoměničová pryskyřice, která je schopná záměny aniontů v roztoku, tak zvaný anex. Používá se silně bazický anex se zvýšenou afinitou na dusičnany v chloridovém cyklu s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný. Při průtoku vody přes dusičnanový filtr tedy dochází k úbytku dusičnanů, případně dalších aniontů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu chloridových iontů a tím dochází k odstranění dusičnanů z vody.

  Úprava vody ze studní pro malé odběry, jako jsou například rodinné domky, kde je voda užívána jak pro pitné, tak i užitkové účely, lze řešit odstranění dusičnanů z vody lokálně, odběr jedním samostatným kohoutkem. Samozřejmě lze řešit odstranění dusičnanů z vody i centrálně, upravenou vodu vhodnou pro pitné účely lze pak odebírat na kterémkoli místě.

  Volbu vhodné technologie úpravy vody a filtračního zařízení svěřte odborníkům.

  

  Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

  You must be logged in to post a comment.