Závislosti

Akutní intoxikace

Přechodný stav, který následuje po užití psychoaktivních látek a ústí  ve změny v charakteristice fyziologických, psychických nebo behaviorálních funkcí a odpovědí.

a) misí být přítomen důkaz o užití psychoaktivní látky v dostatečném množství, b) znaky intoxikace musí odpovídat známým účinkům látky a musí být dostatečně závažné, aby  působily klinicky významné narušení úrovně vědomí, poznávání, vnímání, emotivity neb chování, c) příznaky není možné vysvětlit somatickou poruchou, která nesouvisí s užitím látky, ani je není možné přičíst jiné duševní poruše.

Typy akutní intoxikace – nekomplikovaná, s traumatem nebo jiným tělesným zraněním, s jinými somatickými komplikacemi, s deliriem, s poruchami vnímání, s kómatem, s křečemi, patologická intoxikace (pouze u alkoholu).

 

Škodlivé užívání

Způsob užívání psychoaktivní látky, který poškozuje zdraví. Poškození může být somatické (hepatitida u injekční formy) nebo duševní (deprese po stavech opilosti). Psycholog Praha nabízí pomoc při prevenci rozvoje závažnějších potíží.

Diagnostická vodítka: a) důkaz požití látky zodpovědné za fyzické nebo psychické poškození, b) typ poškození musí být jasně prokazatelný, c) projevy poškození by měly trvat nejméně 1 měsíc nebo by se měly vyskytovat opakovaně v průběhu 12 měsíců, d) porucha nesplňuje kritéria pro žádnou jinou duševní poruchu spojenou s touž látkou ve stejném období.

 

Syndrom závislosti

Seskupení behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, které se vyvinou po opakovaném užívání psychoaktivní látky. V typickém případě zahrnují silnou touhu získat látku, obtíže s kontrolou  jejího užívání, trvalé užívání i přes nebezpečné konsekvence a dávání značné přednosti užívání látky před jinými  aktivitami a povinnostmi, zvýšená tolerance a někdy somatický odvykací stav. V takových případech je vhodné využí pomoci psychoterapie Praha.

Diagnostická vodítka: po dobu alespoň 1 měsíce, nebo opakovaně v kratších obdobích v průběhu 12 měsíců nejméně 3 z uvedených bodů, a) silná touha neb pocit nutkání získat látku, b) zhoršená schopnost sebeovládání ve vztahu k užívané látce týkající se začátku užívání, jeho trvání nebo velikosti dávek, nemožnost redukovat užívanou látku, c) patofyziologické projevy odvykacího stavu, jestliže je užívání látky redukováno nebo zastaveno, d) průkaz tolerance k účinku látky, kdy k dosažení intoxikace nebo žádoucího účinku je zapotřebí větší množství látky, e) zaujetí užíváním látky, projevující se opuštěním nebo zredukováním jiných důležitých zálib nebo zájmů v důsledku užívaní látky, f) trvalé užívání látky navzdory důkazu škodlivých následků.

Lze dále specifikovat na: současnou abstinenci, abstinenci v chráněném prostředí, abstinence na substitučním programu, abstinence při léčbě averzivními nebo blokujícími drogami, užívá látku, epizodické užívání (dipsomanie). Ve všech případech je vhodné zpracovat traumatické zážitky pomocí emdr terapie.

Odvykací stav

Skupina příznaků různého seskupení a stupně závažnosti, které se vyskytují po úplném nebo částečném odnětí látky, následující po trvalém užívání této látky.  Začátek a průběh jsou časově limitovány a souvisejí s typem látky a dávkou, která byla užívána bezprostředně před vysazením nebo redukcí užívání. Odvykací stav může být komplikovaný křečemi nebo deliriem.

Diagnostická vodítka: a) průkaz o přerušení nebo snížení dávek látky, b) příznaky odpovídají projevům odvykacího stavu dané látky, c) příznaky není možné přičíst somatické poruše, duševnímu onemocnění.

 

Odvykací stav s deliriem

U alkoholu delirium tremens – krátký, avšak někdy ohrožující stav zmatenosti s přidruženými somatickými poruchami. Obvykle je důsledkem úplného vysazení alkoholu u silně závislých. Prodromální příznaky typicky zahrnují nespavost, ulekanost  a strach. Někdy mohou začátku deliria předcházet odvykací křečové záchvaty. Klasická triáda zahrnuje: a) zastřené vědomí a zmatenost, b) smyslově živé halucinace a iluze, postihující kterýkoliv ze smyslů, c) výrazný tremor.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.